środa, 26 czerwca 2013

KONKURS NA CONCEPT ART


Potęga Obrazu wraz z firmą Wacom (www.wacom.eu) zaprasza do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do wygrania piórko Inkling (http://inkling.wacom.pl/) i profesjonalny zestaw markerów COPIC.

Zadanie polega na zaprojektowaniu potwora w oparciu o poniższy opis.

Pewien młynarz znalazł kiedyś na swoim podwórku dziwny przedmiot. Wyglądał jak sękaty patyk porośnięty włosami. Człowiek zabrał znalezisko do młyna. Położywszy na stole, opukał je dokładnie łyżką. Patyk poruszył się. Wysunęły się z niego łapy i pysk. Młynarz od razu polubił małe zwierzątko. Maluch rósł bardzo szybko i miał ogromny apetyt. Jadł wszystko – mąkę, drewniane belki i kamienie. Miał coraz więcej łap, a ciało pokrywała gruba skorupa. Zwierz był już tak duży, że nie mieścił się we młynie. Zjadł młynarza, jego dom i kilka pobliskich chat. Spożywałby tak dalej, gdyby coś go nie wystraszyło. Uciekł w góry, które zaczął zjadać, wciąż przy tym rosnąc.

Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Informacje o tym doszły do Instytutu Magii w stolicy. Czarodzieje zaczęli zbierać dane i analizować ten przypadek. Po przesłuchaniu wielu świadków, sprawdzeniu aury, przeczytaniu odpowiednich ksiąg, udało im się sporządzić raport. Wynika z niego, że ów stwór to RYNG. Pożera wszystko, co znajduje się w okolicy. Kiedy pożre okolicę, przenosi się do kolejnej, większej. Posiada kilkanaście umięśnionych odnóży, które otaczają wielkie cielsko. Tęgi korpus zarasta osobliwym pancerzem, składającym się z pożartych elementów. Stanowią go dachówki, kawałki skał, drewniane kłody – wszystko uformowane w nierówną, grubą powłokę. Masywna szyja zwieńczona jest włochatym pyskiem, na środku którego znajduje się sześć otworów ułożonych w okręgu. Z tychże wylotów potwór wysuwa galaretowate łodygi, którymi zbiera zapachy otoczenia.


Więcej informacji w regulaminie poniżej.


Regulamin

Konkursu na concept art
„Projektowanie potworów”


1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Projektowanie potworów” jest Potęga Obrazu (www.potegaobrazu.pl) i Wacom (http://www.wacom.com/).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”).
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://potegaobrazu.blogspot.com/

2. Cel Konkursu


Celem Konkursu jest propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, concept artu jako jednej z form artystycznego wyrazu.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, potrafiące rysować. Nie zezwala się na prace zbiorowe (kilku osób).

4. Warunki przystąpienia do Konkursu

Konkurs trwa od 26 czerwca 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 15 sierpnia 2013 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie prac możliwe jest tylko na adres info@potegaobrazu.pl z dopiskiem w temacie „KONKURS”
Poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być odpowiedzią na zadany temat (szkic potwora w oparciu o przedstawiony przez
Organizatora opis);
- muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe w formacie jpg, w rozdzielczości 1200 pikseli/ 1200 pikseli;
- technika wykonania prac jest całkowicie dowolna;
- jeden uczestnik może przysłać dowolną liczbę prac;
- prace nie mogą być w całości lub części własnością osób trzecich.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas bezpłatnych warsztatów z concept artu zorganizowanych przez Potęgę Obrazu we wrześniu w Warszawie (dokładną datę i miejsce Organizator poda na stronie http://potegaobrazu.blogspot.com/).

Spośród nadesłanych prac werdykt sformułuje jury w składzie:
Paweł Graniak – Potęga obrazu
Andrzej Graniak – Potęga obrazu
Małgorzata Podstawka – Digital PR

Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
- oryginalność,
- jasność przekazu,
- jakość wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego przysłano pracę. W przypadku niezgłoszenia się autora zwycięskiej pracy w ciągu kolejnych 3 dni od daty ogłoszenia wyników Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autorów prac.

7. Nagrody

Jury przyzna dwie nagrody:
I nagroda: Pióro Inkling (http://inkling.wacom.pl/)
II nagroda: Profesjonalny zestaw markerów COPIC

8. Postanowienia dodatkowe


Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: info@potegaobrazu.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz działań marketingowych Potęgi Obrazu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

10 komentarzy:

 1. Czy mogą wziąśc udział osoby niepełnoletnie za pozwoleniem osób(rodziców np)

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety nie. Konkurs jest tylko dla osób pełnoletnich.

  OdpowiedzUsuń
 3. Yhym :) dowolna technika czyli też rysunek na papierze zeskanowany na PC?

  OdpowiedzUsuń
 4. Oczywiście, może być skan szkicu. Concept może być wykonany technikami tradycyjnymi lub w digital paintingu.

  OdpowiedzUsuń
 5. czy to koniecznie musi być tylko prosty "szkic" samej postaci ,szybki koncept, czy może być np praca dokładnie wykończona w kolorze z otoczeniem, tłem ? wole się upewnić ;>

  OdpowiedzUsuń
 6. Konkurs dotyczy konceptu postaci.
  Oczywiście może być zaznaczone środowisko, ale nie jest to konieczne.
  Chodzi o szkic-pomysł. Dokładniejsza wizualizacja może być dodatkowym rozwinięciem tematu, ale także nie jest konieczna.

  OdpowiedzUsuń
 7. Chciałem zapytać czy konieczne jest to "kilkanaście umięśnionych odnóży", czy wystarczyłoby już kilka?

  OdpowiedzUsuń
 8. Interpretacja opisu jest swobodna.
  Ważne aby pokazać, że odnóży jest wiele (ale nie musisz rysować kilkunastu). Ważne jest przekazanie informacji za pomocą projektu - sugestia wielu par odnóży.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kiedy można spodziewać się wyników?

  OdpowiedzUsuń
 10. Wyniki konkursu opublikujemy na blogu w pierwszych dniach września. Wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie września,podczas darmowych warsztatów w Warszawie, o których będziemy jeszcze zawiadamiać.

  OdpowiedzUsuń