środa, 26 czerwca 2013

KONKURS NA CONCEPT ART


Potęga Obrazu wraz z firmą Wacom (www.wacom.eu) zaprasza do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do wygrania piórko Inkling (http://inkling.wacom.pl/) i profesjonalny zestaw markerów COPIC.

Zadanie polega na zaprojektowaniu potwora w oparciu o poniższy opis.

Pewien młynarz znalazł kiedyś na swoim podwórku dziwny przedmiot. Wyglądał jak sękaty patyk porośnięty włosami. Człowiek zabrał znalezisko do młyna. Położywszy na stole, opukał je dokładnie łyżką. Patyk poruszył się. Wysunęły się z niego łapy i pysk. Młynarz od razu polubił małe zwierzątko. Maluch rósł bardzo szybko i miał ogromny apetyt. Jadł wszystko – mąkę, drewniane belki i kamienie. Miał coraz więcej łap, a ciało pokrywała gruba skorupa. Zwierz był już tak duży, że nie mieścił się we młynie. Zjadł młynarza, jego dom i kilka pobliskich chat. Spożywałby tak dalej, gdyby coś go nie wystraszyło. Uciekł w góry, które zaczął zjadać, wciąż przy tym rosnąc.

Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Informacje o tym doszły do Instytutu Magii w stolicy. Czarodzieje zaczęli zbierać dane i analizować ten przypadek. Po przesłuchaniu wielu świadków, sprawdzeniu aury, przeczytaniu odpowiednich ksiąg, udało im się sporządzić raport. Wynika z niego, że ów stwór to RYNG. Pożera wszystko, co znajduje się w okolicy. Kiedy pożre okolicę, przenosi się do kolejnej, większej. Posiada kilkanaście umięśnionych odnóży, które otaczają wielkie cielsko. Tęgi korpus zarasta osobliwym pancerzem, składającym się z pożartych elementów. Stanowią go dachówki, kawałki skał, drewniane kłody – wszystko uformowane w nierówną, grubą powłokę. Masywna szyja zwieńczona jest włochatym pyskiem, na środku którego znajduje się sześć otworów ułożonych w okręgu. Z tychże wylotów potwór wysuwa galaretowate łodygi, którymi zbiera zapachy otoczenia.


Więcej informacji w regulaminie poniżej.


Regulamin

Konkursu na concept art
„Projektowanie potworów”


1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Projektowanie potworów” jest Potęga Obrazu (www.potegaobrazu.pl) i Wacom (http://www.wacom.com/).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”).
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://potegaobrazu.blogspot.com/

2. Cel Konkursu


Celem Konkursu jest propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, concept artu jako jednej z form artystycznego wyrazu.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, potrafiące rysować. Nie zezwala się na prace zbiorowe (kilku osób).

4. Warunki przystąpienia do Konkursu

Konkurs trwa od 26 czerwca 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 15 sierpnia 2013 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie prac możliwe jest tylko na adres info@potegaobrazu.pl z dopiskiem w temacie „KONKURS”
Poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być odpowiedzią na zadany temat (szkic potwora w oparciu o przedstawiony przez
Organizatora opis);
- muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe w formacie jpg, w rozdzielczości 1200 pikseli/ 1200 pikseli;
- technika wykonania prac jest całkowicie dowolna;
- jeden uczestnik może przysłać dowolną liczbę prac;
- prace nie mogą być w całości lub części własnością osób trzecich.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas bezpłatnych warsztatów z concept artu zorganizowanych przez Potęgę Obrazu we wrześniu w Warszawie (dokładną datę i miejsce Organizator poda na stronie http://potegaobrazu.blogspot.com/).

Spośród nadesłanych prac werdykt sformułuje jury w składzie:
Paweł Graniak – Potęga obrazu
Andrzej Graniak – Potęga obrazu
Małgorzata Podstawka – Digital PR

Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
- oryginalność,
- jasność przekazu,
- jakość wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego przysłano pracę. W przypadku niezgłoszenia się autora zwycięskiej pracy w ciągu kolejnych 3 dni od daty ogłoszenia wyników Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autorów prac.

7. Nagrody

Jury przyzna dwie nagrody:
I nagroda: Pióro Inkling (http://inkling.wacom.pl/)
II nagroda: Profesjonalny zestaw markerów COPIC

8. Postanowienia dodatkowe


Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: info@potegaobrazu.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz działań marketingowych Potęgi Obrazu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

KONRAD CZERNIK OPOWIADA O PRACY CONCEPT ARTYSTY.


 Potęga Obrazu: Na początek przedstaw się i powiedz czym się zajmujesz.

Rys. Konrad Czernik

Konrad Czernik: Nazywam się Konrad Czernik. Od około 7 lat pracuję w firmie Techland, gdzie zajmuję się szeroko rozumianym konceptowaniem wszystkiego, co widzimy w grze. A ponieważ jedna osoba nie jest w stanie, i nawet nie powinna robić wszystkich projektów, specjalizuję się w postaciach oraz w przygotowywaniach artworków itp. Dodatkowo, ze względu na to, że rysowałem komiksy, co wyrabia szybkość, pracuję także przy wszystkich storyboardach i przy koordynacji cutscens. Obecnie pracujemy przy Hellraid, naszym pierwszym fantasy który właściwie sami zaproponowaliśmy do realizacji. W tym projekcie mam status Lead Concept Artist  na wymienionych polach i wraz z kolegami kleimy to, co będzie za jakiś czas widać w nowym projekcie.

Wcześniej pracowałem przy takich grach jak: Dead Island, serii Call of Juarez, jak i produkcjach ShortBreak Studios z Dead Stop czy Sugar High na czele. Miałem też okazję robić koncepty do gier dla dzieci, takich jak Nikita – Tajemnica Skarbu Piratów.


PO: Jak wygląda proces powstawania konceptu postaci do gry? Od kogo otrzymujesz wytyczne, czy są one bardzo szczegółowe i jakie są etapy realizacji? Opisz to na przykładzie Dead Island.

KC: Na początku jest zawsze jakiś pomysł, wizja gry, którą zawęża się do poszczególnych kręgów. Postaci mają różne klasy i funkcjonalności, co musi być czytelne dla gracza, pomimo tego że mama uczyła, żeby nie oceniać ludzi po wyglądzie ;) W grach jest inaczej. Idą w stronę filmu, a dzięki wysokim budżetom design jest coraz bardziej wysmakowany.
Wytyczne są zawsze, ale czasem tylko na zasadzie właśnie klasy czy funkcjonalności. Czasem jest tak, że projekt „wejdzie” od ręki, ale ja miałem do tej pory tylko jedną taką sytuację – Riding River do CoJ BiB. Wytyczne dostaję od przełożonych – art directora, producentów. Czasem są dokładne, opisujące całe tło psychologiczne postaci, jej historię i łuk, jaki obserwujemy w grze. Takie rzeczy warunkują wydźwięk estetyczny postaci od skali po detale. Gry rządzą się specyficznym kodeksem i również nim się kierujemy.
Zanim przystąpi się do samego projektowania, robiony jest wielki research. Trzeba być świadomym istniejących środków, przykładowo przy Zombie z Dead Island musieliśmy wiedzieć, jakie są anomalia, choroby, infekcje, jak wyglądają topielce, a jak rozerwane w wybuchach szczątki ludzkie. Z tą świadomością projektowaliśmy poszczególne postaci – Samobójcy, który wybucha, Grubasa, co rzyga kwasem, wielkiego bysiora czy szybkiego narwańca, który biegał i uderzał combo, powalając nas w furii. Zawsze na początku sporządzamy ogólne, szybkie, bardzo różne szkice, które zacieśniają kierunek i pozwalają na krzyżowanie ciekawych pomysłów. Potem na zasadzie iteracji dochodzimy do stworzenia pomostu między sobą i wreszcie gotowego projektu.
Na początku mamy do dyspozycji skrypt, który mówi również o postaciach. Z reguły bardzo ogólnie – domówienie detali znajduje się na dodatkowych dokumentach, a także dzieje się podczas pracy koncept artysty ze scenarzystą, producentem, art directorem czy leadem i ewentualnie z teamem technicznym, jeśli koncept zawiera wyzwanie dla animatorów czy programistów. To praca zespołowa i zawsze pracuje się w drużynie. Koncept artysta musi wiedzieć totalnie wszystko o postaci, znać jej historię, profil psychologiczny i wartości. Jeśli to zombie, to jakiego jest typu, czym się charakteryzuje i jakiego typu atak przeprowadza. Jest cała masa detali, które wpływają na czytelność postaci. Wcześniej mamy zrobiony doskonały research i każdy z omawianych elementów jest profesjonalnie ugruntowany, np. zombie rzygający kwasem bazuje na referencjach poparzeń, grzybic i innych powierzchownych obrażeń. Zupełnie inaczej wygląda wybuchający czy szwendający się zombie i w takim przypadku używa się innych środków przekazu. Na kanwach gotowego konceptu powstaje model 3D – Highpoly, i Lowpoly, który jest następnie zrigowany dla animatora (nadany jest szkielet postaci – dopisek Potęgi Obrazu ) – ten zapina na nim konkretne animacje. W tym samym czasie powstają tekstury. Proste? Właśnie bywa, że koncept ma kilkadziesiąt iteracji i wybiera się ten z cyferką 12, czy 46... Praca przy konceptach to mocny test produktywności.


Rys. Konrad CzernikPO: Ilu koncept artystów pracuje nad jedną grą?

KC: Zależy to głównie od budżetu i potrzeb. W Dead Island było nas 3-5. Jak jest potrzeba, bywa, że jest i 7, ale to w momentach maksymalnej mobilizacji projektowania. Mniejsze produkcje mają na przykład 2. Tak było przy produktach na iPady.


PO: Jakie są kolejne etapy pracy (po wstępnych szkicach, o których mówiłeś)? Co dalej dzieje się z projektami?

KC: Na pewno powstaje sporo iteracji, czasem rozszerzeń, jeśli mamy kilka klas postaci. To wszystko zależy od projektu. Dodaje się detale, bada czytelność postaci pod względem funkcji i rangi. Wtedy też odrzuca się wszystkie naiwne elementy, będące niespójne z tym, co chce się pokazać. Czasami zdarzają się sytuacje, że specjalnie łamie się oczywistość, ale musi to być spowodowane konkretnym celem.

Projekt pod koniec powinien być czytelny dla modelera i wszystkich osób związanych z produkcją, ponieważ koncept robi się pod realizację i na tym etapie nie może już być wątpliwości, z czego jest konkretny element, czy jaki powinien mieć kształt.


PO: Co jest według Ciebie najważniejsze podczas projektowania postaci do gry – to, żeby fajnie wyglądały, czy ich funkcja (żeby były wiarygodne)?


KC: Ważne jest wielostopniowe postrzeganie postaci – by z daleka odróżniały się od siebie poszczególne bryły i kolory, a w miarę zagęszczania rozgrywki i skracania dystansu wychodziły ciekawe elementy. Obecnie mamy spore możliwości – kiedyś modele mogły zawrzeć około 500 poligonów, teraz mamy paletę, po to, by pokazać naprawdę sporo fajnych rzeczy. Gry zbliżają się do filmu i mogą niedługo pójść alternatywną drogą. Teraz mamy wypadkową tego, czego nauczyło nas kino kodeksem estetycznym, jak i design gier. Wiarygodność i zrozumiałość jest bardzo ważna, ale nie może to odbywać się kosztem atrakcyjności projektów. To tak jak z kolorystyką – tzw. GAPem. Wizja musi być określona i spójna. Inaczej oczywiście projektuje się postaci systemowe, a inaczej głównych bohaterów. Nie mówię o technikach, ale oczywiście o rozmachu i zawieraniu w nich pewnych cech.

GAP to skrót od Game Artistic Presentation i najczęściej używamy go mówiąc o palecie barw – zwróćcie uwagę na to, że każda gra ma jakąś określoną paletę barw. Czasem szeroką, czasem węższą, chłodna, ciepłą. Np. CoJ Bound in Blood jest ciepło sepiowy, a Mirror's Edge chłodny i jasny.

Rys. Konrad CzernikPO: Jakie umiejętności musi posiadać artysta koncepcyjny?

KC: Ważnych jest kilka rzeczy. Odnośnie concept artu krąży wiele mitów. Może za sprawą słowa „concept”, które wcale nie oznacza, że projekty będą takie, jak „ja” to sobie wymyślę. Chodzi bardziej o ilustrowanie pomysłów, jakie zostają rzucane. Własna kreatywność to oczywiście bezdyskusyjna sprawa! Na pewno osoba chcąca pracować przy projektowaniu postaci powinna być sprawnym rzemieślnikiem – robić projekty czytelne i dobre technicznie. Nie można się ograniczać do jednego uniwersum. Oczywiście potrzebni są specjaliści w danej dziedzinie, ale dobrze mieć pojęcie o obecnym i dawnym designie, architekturze, modzie i ogólnie interesować się wszystkim. To bardzo pomaga i zawsze oczywiście prowadzi do zrobienia lepszego projektu. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w teamie i szukania kompromisów między często odmiennymi wizjami. I jeszcze przykra pewnie dla większości informacja. Projektowanie postaci to około 5% całego projektowania gry. Najwięcej jest lokacji, czyli tzw. enviro, przedmiotów, wnętrz, nawet pogody czy roślin. Także twórca powinien być wielowątkowy i poruszać się sprawnie na wielu polach. Mało przydatne są osoby monotematyczne, bo praca w gamedevie jest bardzo dynamiczna i często trzeba się przerzucić z wnętrz kanałów na bujną dżunglę z cudowną feerią kolorów i grą świateł. Artysta powinien sprawnie poruszać się na wielu polach.

Rys. Konrad Czernik


PO: Załóżmy, że jestem rysownikiem i bardzo chciałbym pracować w Techlandzie jako koncepciarz. Mam już jako takie portfolio, mało doświadczenia, ale serce pełne nadziei. Co poleciłbyś takiej osobie? Jak powinna zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby dostać się do Gamedevu?

KC: Ścieżkę każdy ma zapewne nieco inną, ale najbardziej klasyczna zaczyna się od przysłania dobrego, wielowątkowego portfolio. W każdej firmie jest nieco inna specyfika, Techland przykładowo robi gry realistyczne, stąd warto pokazać umiejętność sprawnego i czytelnego przedstawiania postaci, operowanie perspektywą, świadomość kompozycji i to, że pomysły są konkretne i pobudzające wyobraźnię. Na pewno dobrze jest wyważyć proporcje portfolio i pokazać zupełnie różne enviro, kilka detali czy obiektów, postać, może scenkę, jeśli ma się doświadczenie np. w ilustracji czy reklamie... Każde portfolio jest nieco różne, ale zawsze wygrywają te pokazujące, że warto zainwestować w danego artystę. Czasem lepiej zrobić rzeczy szkolnie poprawne niż „pojechać” w sztukę. Oczywiście prace odważne są jakimś dodatkowym atutem i być może są właśnie tym, co może pracodawcy wpaść w oko. Poza samym folio ważne jest także obycie z rynkiem gier i świadomość istniejących i byłych trendów.


PO: Czy często rysujesz/malujesz technikami tradycyjnymi? Czy posługujesz się tylko digital paintingiem?
KC: Rysuję cyfrowo w pracy, ponieważ ważne jest, by powstało kilka wersji, czasem także posiłkujemy się montażem czy screenshotami. Często prowadzimy dyskusję wśród kolegów o kartkach i rysowaniu odręcznym i nie ma jednej wygranej. Digital jest w sumie tylko narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym pracę. Osobiście uwielbiam rysować na kartkach i robię to, kiedy tylko mogę i najdzie mnie ochota. Mam w tym wielką przyjemność. Czuję wtedy, jak uboga jest wciąż technologia. Niestety z braku czasu czasem szybciej jest mi odpalić komputer i ustawić scenę pędzlami, które znam i które dają błyskawiczny efekt – od razu mogę przesłać to dalej. Ale to właśnie swoje prace wykonane ręcznie uznaję za najlepsze. Mimo że niektóre wiszą na ścianie od 5 lat. Zabawne jest, kiedy rysując wkurzam się, że ręka zasłania mi kartkę albo odruchowo palce lewej ręki dotykają blatu w konfiguracji Ctrl+Z, gdy pociągnę nie tak linię…

Rys. Konrad Czernik
PO: Jak wyglądała Twoja droga zanim objąłeś stanowisko Lead Concept Artist? 

KC: Odkąd pamiętam zawsze rysowałem. Mój ojciec był artystą i dużo rysowaliśmy i rzeźbiliśmy. To było naturalne jak sport w rodzinie sportowców. Liceum plastyczne na pewno nieco mi pomogło, ale ASP już totalnie nie. Profesorów wkurzało to, że na drugim roku jeździłem już do pracy robić gry. Uważali to za coś niewartego uwagi. Tym milej mi widzieć, jak dziś gry wspinają się na poziom, o którym zawsze marzyłem i są traktowane jako pełnoprawny poważny nośnik wartości artystycznych.

Pracę dostałem dzięki temu, że na szybko, odręcznie poprawiłem propozycję pudełka dla Techlandu. Pawła Marchewkę i producentów rozbawiło to, że zrobiłem kilka nowych propozycji w kilka minut, i tak się zaczęło. Pomogła mi na pewno pasja do komiksu i właśnie szybkie rysowanie. Nigdy nie sądziłem, że można być produktywnym przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, kiedy się pracuje w takim tempie.

Pierwszym projektem, z jakim przyszło mi się zmierzyć był Warhound, który finalnie nie wyszedł, ale wszyscy nauczyliśmy się przy nim bardzo dużo, co widać było w Call of Juarez Bound in Blood. W Warhound projektowałem miasteczka, inne lokacje, postaci i loadingi – wraz z Grześkiem Przybysiem robiliśmy to dniami i nocami. Jednocześnie robiłem storyboardy do animacji i do dziś całkiem nieźle mnie to bawi i robię to nadal.

Dead Island było spełnieniem marzeń o grze. Oglądaliśmy straszne ilości drastycznych zdjęć wojny i chorób, by wyciągnąć kodeks estetyczny obrzydliwości kojarzących się z poszczególnymi przeciwnikami – to było bardzo pouczające i kreatywne zadanie.

W międzyczasie pojawił się temat robienia gry na małe platformy, który całkiem nieźle się teraz już w naszej firmie rozbujał. Powstał nawet osobny dział, ale ja wolałem zostać przy dużych produkcjach i tak zaczęliśmy, początkowo jako próbny projekt, omawiany z fanami na blogu, Project Hell, który już teraz robimy pełną parą pod nazwą Hellraid. Właśnie przy tym projekcie pracuję na stanowisku Lead Concept Artist i odpowiadam między innymi za projekty i wykonanie postaci, artów czy interfejsu.

PO: Dziękujemy za rozmowę.

Specjalnie dla naszych czytelników niespodzianka.
Konrad narysował kolejnego Krasnoluda do kolekcji (poniżej).
Ta praca nigdzie nie była publikowana. Jest specjalnie dla Was!!!
Rys. Konrad Czernik

piątek, 14 czerwca 2013

Nowy Computer Arts

W najnowszym wydaniu magazynu Computer Arts znajdziecie między innymi, kolejną część naszego artykułu o projektowaniu postaci. Tym razem materiał dotyczy najczęściej popełnianych błędów i kilku rzeczy, o których nie wolno zapominać podczas kreowania postaci.
Więcej na stronie magazynu
http://www.computerarts.com.pl/magazyny/158.html