poniedziałek, 25 marca 2019

Konkurs na Concept Art - bardzo atrakcyjne nagrody

Potęga Obrazu wraz z firmą Fujitsu zapraszają do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do wygrania dwie karty graficzne o łącznej wartości 4000 PLN.


Zadanie polega na zaprojektowaniu postaci w oparciu o poniższy opis.

Pewien diabeł tak popił z chłopami jednej nocy w gospodzie, że wszystko mu się w głowie pomieszało i stracił pamięć. Na drugi dzień wcale nie było lepiej. Uroił sobie, że jest ptakiem. Co prawda posiadał moc latania, jednak jego wygląd znacznie odbiegał od ptasiego. Poprzyczepiał więc sobie do ciała mnóstwo piór, a na twarzy zamontował gwizdek, za pomocą, którego wydawał dźwięki zbliżone do ptasich treli. Inne diabły przychodziły do naszego bohatera, żeby mu wytłumaczyć, że robi wielki błąd, że nie jest ptakiem. On jednak im nie wierzył. Początkowo, kiedy diabeł latał wśród ptaków, te bały się go i uciekały. Jednak po jakimś czasie zaczęły go ignorować i pozwalać latać między sobą. Jak wygląda ów nieszczęsny diabeł? To zadanie konkursowe.


Więcej informacji w regulaminie poniżej.

REGULAMIN:

1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Projektowanie potworów” jest Potęga Obrazu (www.potegaobrazu.pl). Partnerem konkursu są firmy Fujitsu i Nvidia.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”).

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, concept artu jako jednej z form artystycznego wyrazu.

 

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, potrafiące rysować. Nie zezwala się na prace zbiorowe (kilku osób).

 

4. Warunki przystąpienia do Konkursu

Konkurs trwa od 25 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 12 kwietnia 2019 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie prac możliwe jest tylko na adres info@potegaobrazu.pl z dopiskiem w temacie „KONKURS”. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac. 

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być odpowiedzią na zadany temat (projekt postaci w oparciu o przedstawiony przez
Organizatora opis);
- muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe w formacie jpg, w rozdzielczości 1200 pikseli/ 1200 pikseli;
- technika wykonania prac jest całkowicie dowolna;
- jeden uczestnik może przysłać dowolną liczbę prac;
- prace nie mogą być w całości lub części własnością osób trzecich.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 kwietnia 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 kwietnia 2019 roku na http://potegaobrazu.blogspot.com/.

Spośród nadesłanych prac werdykt sformułuje jury w składzie:
Paweł Graniak – Potęga Obrazu
Katarzyna Rożek-Bajwolska – Fujitsu


Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
- warstwa narracyjna,
- oryginalność,
- jasność przekazu,
- jakość wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego przysłano pracę. W przypadku niezgłoszenia się autora zwycięskiej pracy w ciągu kolejnych 3 dni od daty ogłoszenia wyników Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autorów prac. 

 

7. Nagrody

Jury przyzna dwie nagrody. Każda z nich to karta graficzna NVIDIA Quadro P2000 5GB.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. 

 

9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: info@potegaobrazu.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji. 

 

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz działań marketingowych Potęgi Obrazu.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowych przez Potęgę Obrazu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

poniedziałek, 18 marca 2019

Darmowe webinarium o projektowaniu postaci

Potęga Obrazu wraz z firmą Fujitsu zapraszają na bezpłatne webinarium "Projektowanie postaci: część I". Pokażemy od czego warto zacząć pracę przy projektowaniu postaci do gier, animacji czy komiksów i jak pociągnąć temat dalej. Zaprezentujemy technikę, która może okazać się pomocna zarówno dla osób, które tworzą postaci i uwielbiają to robić, jak i dla tych którzy są początkujący i mają trudności w tej dziedzinie.
Webinarium odbędzie się w poniedziałek (25 marca) o godzinie 20.

Serdecznie zapraszamy.