czwartek, 17 lipca 2014

KONKURS NA CONCEPT ART


Potęga Obrazu wraz z firmami HP Poland (http://www8.hp.com) i Wacom (http://www.wacom.com/)
zapraszają do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do wygrania tablet HP ElitePad 900
i profesjonalny tablet graficzny od firmy Wacom

Zadanie polega na zaprojektowaniu potwora w oparciu o poniższy opis.


Młody mnich, brat Johan, przetarł zmęczone oczy i przewrócił zapisaną kartę księgi. Robił kopię starego skryptu opisującego język, życie i zwyczaje Morgionów – starej, dawno wymarłej rasy leśnych Gałęziarzy. Kiedyś niektórym zwrotom z ich języka przypisywano magiczne właściwości. Nikt jednak nie był w stanie tego potwierdzić więc uznano ich język za "bezpieczny".

Kiedy duchowny robił na papierze zawijas oznaczający imię jednego z leśnych duchów, inkaust mocniej wypłynął spod pióra, tworząc plamę. Kleks zaczął się powiększać i mnichowi zdawało się, że lekko drgnął. Plama powiększała się zajmując niemal pół strony księgi. Mnich zerwał się z krzesła i przysunął bliżej świecę. Ślad inkaustu wyraźnie poruszał się zalewając już prawie całą stronę. Człowiekowi wydawało się, że plama wydaje jakieś dźwięki. Przysunął głowę do księgi i faktycznie usłyszał szepty, których nie rozumiał. Zakonnik przeżegnał się. Wówczas tusz wskoczył na jego dłoń. Szybko popłynął wzdłuż ramienia zalewając całą rękę, potem szyję i głowę. Mnich zaczął krzyczeć i próbował zerwać z siebie powiększającą się plamę. Na próżno – pochłonęła go całego. Brat Johan poczuł się bardzo dobrze. Zdał sobie sprawę, że bardzo wyostrzył mu się węch. Czuł zapach pieczonego przez innych braci chleba w budynku obok. Wciągnął nosem powietrze i poczuł woń kwiatów na łące za lasem. Ponownie wciągnął powietrze nosem i doszedł go fetor z kanałów w sąsiednim królestwie. Wielce zadziwiony podszedł do okna i przejrzał się w szybie. Zamiast nosa miał wielką narośl z licznymi wypustkami. Całą twarz obrastała gęsta szczecina. Właściwie z ludzkiej twarzy pozostały mu tylko oczy. Poczuł swędzenie pod pachą. Uniósł rękę i zobaczył jak z boku wyrastają mu gałęzie. Co dziwniejsze mógł nimi ruszać, wydłużać i skracać je do woli. Jednym silnym pociągnięciem zdarł z siebie habit. Nogi i korpus pokryte były gęstwiną gałęzi. Czuł każdą z nich.

Popatrzył przez okno, gdzie las szumiał na wietrze, poczuł zapach kory i wyskoczył. Wylądował na gałęzi sosny. Skoczył dalej, wyżej. Jego gałęzie łapały się wszystkiego. Mógł wykonywać długie skoki a dziesiątki jego elastycznych odnóży nie pozwalały mu spaść. Czuł wszystkie zapachy lasu i napawał się nimi skacząc po koronach drzew.

Przez wiele lat brat Johan mieszkał w lesie, dokuczając myśliwym i drwalom. Jedni opisywali go jako wielkie skaczące drzewo z bujnie rozrośniętymi gałęziami, jeszcze inni jak pająka z drzewa, albo jak krzak z ludzką głową. Co się z nim teraz dzieje, nikt nie wie. Podobno po wielkim pożarze lasu przeniósł się do pobliskiej puszczy.


Więcej informacji w regulaminie poniżej.

REGULAMIN:

1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Projektowanie potworów” jest Potęga Obrazu (www.potegaobrazu.pl). Partnerami konkursu są HP Poland (http://www8.hp.com) i Wacom (http://www.wacom.com/).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”).
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://potegaobrazu.blogspot.com/

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, concept artu jako jednej z form artystycznego wyrazu.

 

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, potrafiące rysować. Nie zezwala się na prace zbiorowe (kilku osób).

 

4. Warunki przystąpienia do Konkursu

Konkurs trwa od 17 lipca 2014 roku do 7 września 2014 roku.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 7 września 2014 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie prac możliwe jest tylko na adres info@potegaobrazu.pl z dopiskiem w temacie „KONKURS”. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac. 

 

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być odpowiedzią na zadany temat (szkic potwora w oparciu o przedstawiony przez
Organizatora opis);
- muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe w formacie jpg, w rozdzielczości 1200 pikseli/ 1200 pikseli;
- technika wykonania prac jest całkowicie dowolna;
- jeden uczestnik może przysłać dowolną liczbę prac;
- prace nie mogą być w całości lub części własnością osób trzecich.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas bezpłatnych warsztatów z concept artu zorganizowanych przez Potęgę Obrazu we wrześniu 2014 roku w Warszawie (dokładną datę i miejsce Organizator poda na stronie http://potegaobrazu.blogspot.com/).

Spośród nadesłanych prac werdykt sformułuje jury w składzie:
Paweł Graniak – Potęga Obrazu
Andrzej Graniak – Potęga Obrazu


Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
- oryginalność,
- jasność przekazu,
- jakość wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego przysłano pracę. W przypadku niezgłoszenia się autora zwycięskiej pracy w ciągu kolejnych 3 dni od daty ogłoszenia wyników Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autorów prac. 

 

 

7. Nagrody

Jury przyzna dwie nagrody:
I nagroda: tablet HP ElitePad 900
II nagroda: Profesjonalny tablet graficzny od firmy Wacom

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. 

 

 

9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: info@potegaobrazu.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji. 

 

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz działań marketingowych Potęgi Obrazu.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowych przez Potęgę Obrazu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.


sobota, 12 lipca 2014

Krótki film o konceptowaniu

Nagraliśmy ostatnio mały filmik o naszych kursach. Opowiadamy w nim o concept arcie, o tym dla kogo są nasze szkolenia i czego na nich uczymy.
Miłego oglądania.