środa, 31 sierpnia 2022

10 LAT POTĘGI OBRAZU - WIELKI KONKURS, ATRAKCYJNE NAGRODY

 


 

Z okazji 10-cio lecia istnienia Potęga Obrazu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Concept Art. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody


Zadanie polega na zaprojektowaniu postaci w oparciu o poniższy opis.

Pewien łucznik po rajdzie w podziemiach stał się właścicielem bardzo interesującego amuletu. Mianowicie w przedmiocie tym zamieszkiwały demony. Służyły one swemu Panu i dawały wsparcie. Od tej pory każdej strzale wystrzelonej przez naszego łucznika towarzyszyła istota z innej sfery. Strzały takie niemal zawsze trafiały w cel i zadawały ogromne obrażenia. Jednak amulet działał także na swojego właściciela. Demony wchodziły do jego głowy i w zamian za swoje usługi żądały wierności starożytnemu, zapomnianemu już bóstwu. Łucznik był podatny na ten wpływ. Zmieniał się. Miał coraz większą przyjemność w mordowaniu i zadawaniu cierpienia. Po pewnym czasie wszystko przestało być dla niego ważne – liczyła się tylko ekstaza płynąca z zabijania.

Demony wpłynęły również na to, że strzelec zmieniał się fizycznie. Mutowały jego ciało. Zmieniały je i wykoślawiały.

Jak teraz wygląda łucznik? To zadanie konkursowe.Więcej informacji o zasadach konkursu w regulaminie poniżej.

REGULAMIN:

1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Projektowanie postaci” jest Potęga Obrazu (www.potegaobrazu.pl). Partnerem konkursu są firmy Comic stuff i Polish Comic Art.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”).2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, concept artu jako jednej z form artystycznego wyrazu.

    

3. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, potrafiące rysować. Nie zezwala się na prace zbiorowe (kilku osób).

    

4. Warunki przystąpienia do Konkursu

Konkurs trwa od 1 września 2022 roku do 1 października 2022 roku.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 1 października 2022 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie prac możliwe jest tylko na adres info@potegaobrazu.pl z dopiskiem w temacie „KONKURS”. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy/prac na Konkurs, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac.

    

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być odpowiedzią na zadany temat (projekt postaci w oparciu o przedstawiony przez
Organizatora opis);
- muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe w formacie jpg, w rozdzielczości 1200 pikseli/ 1200 pikseli;
- technika wykonania prac jest całkowicie dowolna;
- jeden uczestnik może przysłać dowolną liczbę prac;
- prace nie mogą być w całości lub części własnością osób trzecich.6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 5 października 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 października 2022 roku na http://potegaobrazu.blogspot.com/.

Spośród nadesłanych prac werdykt sformułuje jury w składzie:
Paweł Graniak – Potęga Obrazu

Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
- warstwa narracyjna,
- oryginalność,
- jasność przekazu,
- jakość wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego przysłano pracę. W przypadku niezgłoszenia się autora zwycięskiej pracy w ciągu kolejnych 3 dni od daty ogłoszenia wyników Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autorów prac.    

    

7. Nagrody

Jury przyzna trzy nagrody.

I miejsce nagrodzone zostanie wejściówką na kurs Concept Art Master (kurs startuje 10 października 2022). Nagroda warta jest 1190 PLN


II miejsce zostanie nagrodzone zestawem Thorgalowym, w skład którego wchodzą: kalendarz, dwa kubki i zbiór pierwszych czterech odcinków Thorgala w ekskluzywnym czarno-białym wydaniu kolekcjonerskim. Nagroda warta 486 PLN


III miejsce nagrodzone zostanie artbookiem z serii gier Warhammer Total War.
Nagroda warta 148 PLN


8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.    

    

9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członka jury.
Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: info@potegaobrazu.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.    

    

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz działań marketingowych Potęgi Obrazu.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowych przez Potęgę Obrazu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i  życzymy powodzenia.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz